индексанглийските масони

ПОЛИТИКАТА НА АНГЛИЯ СПРЯМО БЪЛГАРИЯ

АНГЛИЙСКИ ПРОЕКТ ЗА ПОТУШАВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО-ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ

Документи от Русенския архив

Писмо-рапорт от английския консул в Русе до Правителството
на Великобритания от 3 юли 1869 г. за създаването в Русе на
Разузнавателна служба за шпионаж на българите в Туна вилает,
Румъния и Сърбия и унищожаването на всяка възможност за
организиране на национално-освободително движение за
извоюване на независимост

Русчук, 3 юли 1869 г.

Господине,

Не съм Ви писал от 10 май, тъй като не се е случило нищо
интересно, което би заслужило вниманието на Ваше
превъзходителство.

През това време Генерал-губернаторът направи обиколка из
вътрешността  на страната - срещнах се вчера с Негово
превъзходителство и той ме информира, че положението на
румънската и сръбската граница продължава да е спокойно, а
тишината в провинцията с нищо не е била нарушавана.

Тук смятат,че Букурещското правителство, (надяващо се на
изменения на съществуващите укази) и сръбското регентство,
(със желанието си да се възползува от преимущестмата на
проекта за ж.п. линията в Румелия), са еднакво примиренчески
настроени спрямо Високата порта в настоящия момент.

Високопоставените турски чиновници, обаче, далеч не са така
спокойни, особено заради сегашната среща на руските посланици,
генералните консули и дипломатите на Изтока в Санкт Петербург.
Те си дават ясна сметка, без дори да крият в поверителни разговори,
че изцяло компрометираната администрация в провинцията и особено
начинът, по който вървят работите, напълно излезли от релсите след
заминаването на Мидхат паша, създават брагодатна почва и условия
предизвикващи желанието за интриги отвън.

Сегашното затишие за поемане на дъх и вероятността -
положението по Дунава поне за няколко месеца да си остане
спокойно, предполага възможността Високата порта здраво да се
вкопчи в надеждата това да се задържи.

Без да се простирам нашироко по въпросите, касаещи
благополучието на заможната част от населението, например
българският църковен въпрос, после - проблемът за училищата,
съдопроизводството и приемането на свидетелските показания
при разпита на християни, за тях тук съществува мнението, че
твърде малко са се предвижили напред. Те си остават основната
причина, предизвикваща дразги и недоволство, и старателно се
провокират и използуват от агентите на Русия. Добре ще бъде, ако
възможностите за връщането на старото положение на нещата,
съществували тук през последните две години, занимва повече
умовете на турските министри, а съветниците на султана да могат
да вземат такива мерки, които да са ефикасни, и да бъдат
информирани - а те рядко са информирани за онова, което става
и би се случило в един или друг момент в Румъния и Сърбия.
Тогава те биха могли да предприемат някои военни подготвителни
мерки и разпоредби, без да са нужни кой знае какви разходи или пък
специално изработен план, с който да предотвратят безразборните
нахлувания от Сърбия и левия бряг на Дунава, предизвикващи
безпокойство, тревога и смешни военни маневри, несъответствуващи
на реалната опасност.

В моя разговор с Генерал-губернатора, Негово превъзходителство
разбира се, ме информира, че Портата го е известила относно
плана ни за охраната на границата, съставен от Сър Хенри Грийн,
който имах честта да Ви предам на 13 февруари. По молба на Акиф хаша
аз го преведох на турски език за покойния главнокомандуващ Авди паша.
Акиф паша повтори, че е убеден в необходимостта от създаването на
нещо от рода на специална разузнавателна служба (special
intelligence service).

Планът на Сър Хенри Грийн е изпратен чрез Международния отдел
в препоръчано писмо от същата дата. Но, страхувам се, въпреки всичко,
че докато не се осъзнае необходимостта от прилагането на известен
натиск от страна на приятелските посолства, този въпрос, както и многото
проекти за вътрешни подобрения ще си останат извън корекциите на Диван.

Не е ли жалко, такава огромна гранична провинция, в която неизменно
бе отбелязван определен прогрес, макар и незначителен, въпреки че не
бяха извършени ни най-малки допълнителни подобрения, да бъде оставена
на развала!

Сега разговарях с Акиф паша, надявам се много почтително, в този смисъл...

 

индексанглийските масони